دلم را بده....

فریاد میزنم
"دلم را میخواهم"
اما تو گوش هایت را گرفته ای
مینویسم
"دلم را بده"
اما چشمانت را میبندی
انگشت هایم را مشت میکنم
و ناامیدانه میکوبم بر سینه ات
بلکه دردت بیاید و دلم را پس بدهی
اما
چشمانت را باز میکنی
و گوش هایت را رها
آرام مشتهایم را میگیری
و انگشتانم را باز میکنی
بوسه بر انگشتانی میزنی که لحظه ای پیش خشمگینانه تورا میکوفتند
و آرام میگویی
دلت را هرگز پس نمیدهم
و فرار میکنی
درست مثل کودکی هایمان
تو میروی بالای درخت و دامن من باز گیر میکند به شاخه های توت
میخندی و میگویی
بازهم من بردم

/ 1 نظر / 10 بازدید