من همچنان....

قطار می رود
  تو می روی
  تمام ایستگاه می رود
  و من چه ساده ام
  که سالهای سال
  در انتظار تو
  کنار این قطار ایستاده ام
  و هم چنان
  به نرده های ایستگاه رفته
  تکیه داده ام....  

/ 6 نظر / 8 بازدید
mehrdad

[نیشخند]

mehrdad

[ماچ][بغل][ماچ][بغل][ماچ][بغل]

mehrdad

[چشمک]

mehrdad

[قلب]

mehrdad

[قلب][قلب][قلب][قلب] [خجالت] [خواب][خواب][خواب]

mehrdad

[خواب]